รหัสโครงการ NSC2000/s…/....…

 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

 

ข้อเสนอโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

(สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา)

 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)

โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Internet

(ภาษาอังกฤษ)

Home Intelligence Via Internet Web Browser

ประเภทซอฟต์แวร์ที่เสนอ อันดับที่ 1

ซอฟต์แวร์ประเภทยูทิลิตี้ (Utilities Software)

ทีมพัฒนา

หัวหน้าโครงการ 1. ชื่อ-นามสกุล ...............................

                                E-mail...............................

ผู้ร่วมโครงการ 2. ชื่อ-นามสกุล ...............................

                                E-mail...............................

ผู้ร่วมโครงการ 3.ชื่อ-นามสกุล ...............................

                                E-mail...............................

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ชื่อ-นามสกุล .....................................

สังกัด  .....................................

โทรศัพท์  .....................................

E-mail  .....................................

หัวหน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่หรือเทียบเท่า)

ชื่อ-นามสกุล  .....................................

ตำแหน่ง .....................................

 

(ตัวอย่างหน้าปก)

 

โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Internet

Home Intelligence Via Internet Web Browser

บทคัดย่อ

โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Internet เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ประเภทซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมฮารด์แวร์ ( ทั่วไป ) โดยจะพัฒนาโปรแกรมในระบบปฏิบัติการ UNIX ให้สามารถติดต่อและควบคุม ISA CARD ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อ ควบคุม และตรวจสอบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก ผ่านทาง Internet โดยใช้ Web Browser ได้

กล่าวคือโครงงานนี้จะพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้มีความสามารถมากขึ้นโดยจะทำผู้ใช้งาน สามารถควบคุมและตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสถานะต่าง ๆ เช่น การ เปิด-ปิด ของประตูหน้าต่างและค่าอุณหภูมิภายในบ้าน จากภายนอกได้ โดยผ่านทาง Internet หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อในด้านการควบคุมและตรวจสอบทางอุตสาหกรรมที่มีความอันตรายและมีความจำเป็นต้องควบคุมระบบจากระยะไกลได้

โครงงานนี้จึงประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

Hardware ประกอบด้วย

ISA CARD ที่ทำการเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้ากับ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน

Software ประกอบด้วย

ชุดคำสั่งภาษา C บนระบบ UNIX ที่ทำการติดต่อและควบคุม ISA Card ที่สร้างขึ้น
ชุดคำสั่ง HTMLและCGIที่ทำการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานอ่านค่าและควบคุมสถานะต่าง ๆ ผ่านทาง Internet

ซึ่งอุปกรณ์และ software ที่ใช้นั้นมีราคาประหยัด และสามารถหาได้ง่ายเพราะสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นเก่า ๆ เช่น 80386 หรือ 80486 ในการทำงานได้ รวมทั้งใช้ Linux OS ก็เป็น Software ที่แจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่าและมีประสิทธิภาพสูง

ที่มาของโครงการ

ระบบ Internet เป็นระบบหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อันจะทำให้เกิดยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ การติดต่อสื่อสารจะทำได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อยลงกว่าแต่ก่อนมาก ระบบ Internet จึงถูกใช้อย่างแพร่หลายและกำลังขยายตัวออกสู่ผู้ใช้งานเป็นวงกว้าง แนวความคิดที่จะประยุกต์ระบบ Internet ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือการบันเทิง โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Internet ก็เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่จะประยุกต์ความสามารถของการใช้งานระบบ Internet ให้สูงขึ้น เพื่อทำให้สามารถนำระบบ Internet มาใช้ในระบบงานควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้

ในเบื้องต้นทำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้จากระยะไกล พร้อมทั้งทำให้เกิดอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับตัวบ้านในขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ เช่นอัคคีภัยหรือโจรกรรมได้ในระดับหนึ่ง อันเป็นแนวทางในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายของเจ้าของบ้าน และลดความกังวลใจของเจ้าของบ้านเมื่อต้องจากบ้านไปนานได้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

  1. เพื่อให้สามารถทำการควบคุม และตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ จากระยะไกล ผ่านทาง Internet อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมให้สามารถควบคุมจากระยะไกลได้
  2. เพื่อพัฒนาขอบเขตของระบบ Internet ให้สามารถใช้ในการควบคุมและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้
  3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ UNIX เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางระบบ Network เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมบน Network ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
  4. เพื่อสร้างระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้มีความสามารถมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะจากระยะไกลได้
  5. เพื่อพัฒนาการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาบางอย่างได้

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่พัฒนา ( Software Specification)

จากรูปที่ 1 จะเป็นรูปแบบทำงานโดยสังเขป ส่วนของซอฟต์แวร์ของระบบจะอยู่ในเครื่อง Server ซึ่งจะทำการสร้าง Web page รอรับการเรียกใช้การทำงานจากผู้ใช้งานผ่านทาง Internet และทำการควบคุมหรืออ่านค่าสถานะต่าง ๆ จากอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง ISA Card ตามความต้องการของผู้ใช้

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการทำงานโดยสังเขป

ฉะนั้น Input และ Output ของระบบจึงมีดังนี้

Input :
  ค่าสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
  ค่าที่ผู้ใช้งานต้องการควบคุมหรืออ่านค่าสถานะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง Web Browser
Output :
  ค่าสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่รับมาจากทาง Web Browser เพื่อเปิด ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าตามข้อมูลที่รับมา
  จะเป็นค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเช่น อุณหภูมิ สถานะการเปิด ปิด ประตู หน้าต่างขณะนั้น ซึ่งจะแสดงผลบน Web Browser ของผู้ใช้งาน

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ

2.ส่วนของการควบคุม CARD

เป็นซอฟท์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยภาษา C บน UNIX เพื่อทำการติดต่อส่งและรับค่าข้อมูลต่าง ๆ ออกไปยัง ISA CARD เพื่อเปลี่ยนค่าข้อมูลเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และในทางกลับกันก็จะทำการแปลงค่าสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในรูปที่ผู้ใช้งานเข้าใจได้

2. ส่วนของการแสดงและรับค่าผ่านทาง Web Browser

จะเป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเขียน Web page เช่น HTML CGI โดยจะใช้ CGI ในการรับค่าที่ผู้ใช้ต้องการผ่านทาง web browser แล้วจึงเรียกใช้ซอฟท์แวร์ในการควบคุม Card เพื่อส่งค่าสถานะไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

คุณลักษณะของฮารด์แวร์ที่พัฒนา ( Hardware Specification)

ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่พัฒนานั้นจะทำหน้าที่ในการนำค่าข้อมูลที่ได้ ไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือส่วนของ ISA CARD ที่สร้างขึ้นและส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก

 1. ส่วนของ ISA CARD จะเป็น ISA CARD 8 บิต ที่สร้างขึ้น โดยทำหน้าที่ในการส่งค่าสถานะไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และทำการรับค่าสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามา
 2. ส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิด ปิด ของสวิตซ์ไฟตามค่าที่รับมาจาก Card และอุปกรณ์ในการอ่านค่าสถานะต่าง ๆ เช่นสวิตช์ประตู หรือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่อ่านค่าอุณหภูมิเป็นต้น

ขอบเขตและข้อจำกัด

  1. สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทั้งอ่านค่าสถานะต่าง ๆ ภายในบ้านเช่นสถานะของประตู หน้าต่าง อุณหภูมิห้อง ผ่านทาง Web Browser ได้
  2. เมื่ออยู่ในระบบ Home Intelligent แล้วระบะจะมีความสามารถในการตัดสินใจทำงานต่าง ๆ เช่น ส่งข้อความเตือนเจ้าของบ้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเช่น ประตูบ้านถูกเปิด หรือ เกิดไฟไหม้ โดยจะส่งข้อความถึงเจ้าของบ้านทาง Pager ผ่านระบบ Internet พร้อมทั้งแสดงผลบน Web Page ซึ่งสามารถพัฒนาให้ระบบมีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาบางอย่างเองได้
  3. เจ้าของบ้านสามารถอ่านและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Internet ได้โดยง่ายและสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพบ้านตนเองได้
  4. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านไม่ได้ต่อเข้ากับ Internet สามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลปลายทางติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์เข้ามาควบคุมการทำงานแทนได้
  5. ระบบมีความง่ายในการติดตั้งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพียงแต่เพิ่มเติมอุปกรณ์บางส่วน ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถติดตั้งเองได้

เทคนิคที่จะใช้ในการพัฒนา

ส่วนของ Software

Software ที่พัฒนานั้นจะทำงานบนระบบ UNIX ( Linux OS ) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนของการควบคุม CARD และส่วนของการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ผ่านทาง Web browser โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ส่วนของการควบคุม CARD จะใช้ภาษา C ในการเขียนโปรแกรม โดยจะทำงานโปรแกรมในลักษณะของ Daemon คือทำงานอยู่เบื้องหลังการทำงานอื่น ๆ โดยจะคอยรับค่าที่ผู้ใช้ส่งมาทาง Web browser ผ่านทางไฟล์ข้อมูล แล้วจึงทำการประมวลผลเปลี่ยนเป็นค่าสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ แล้วจึงส่งค่านั้นไปยัง ISA Card ที่สร้างขึ้น เพื่อเปลี่ยนค่าสถานะทางตรรกที่ได้เป็นแรงดันทางไฟฟ้า ส่งไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฉะนั้นโปรแกรมนี้จึงทำหน้าที่ 2 อย่างคือ
  1. อ่านค่าสถานะจากไฟล์ข้อมูลที่สร้างจาก Web browser แล้วเปลี่ยนให้เป็นค่าทางตรรก เพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งค่าไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
  2. ส่วนของการส่งค่าตรรกที่ได้ไปให้ยัง ISA CARD ที่สร้างขึ้นเพื่อนำค่าไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งภาษา C บน UNIX สามารถทำการส่งค่าออกไปให้ Address ได้โดยตรง

และในทางกลับกันโปรแกรมนี้ก็จะคอยอ่านค่าจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเก็บลงไฟล์เพื่อรอการเรียกตรวจสอบผ่านทาง Web Browser อีกด้วยดังรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 แสดงเทคนิคในการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Web Browser

2. ส่วนของการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานผ่านทาง Web browser จะทำโดยการให้ Linux OS ทำงานเป็น Web Server เพื่อรอการร้องขอบริการจากเครื่องภายนอก ซึ่งจะต้องเขียน Web page รองรับการทำงานไว้ โดยจะใช้ HTML และ CGI ในการรับค่าสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการผ่านทาง Web Browser จากผู้ใช้ ซึ่งตัวโปรแกรมจะทำการเก็บค่าสถานะที่ผู้ใช้งานต้องการลงในไฟล์ข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมส่วนของการควบคุม ISA CARD มาใช้งาน และก็จะอ่านค่าสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สถานะของประตู หน้าต่าง จากไฟล์ข้อมูลมาแสดงผลบน Web Browser ด้วย ซึ่งการใช้ไฟล์ข้อมูลเป็นสื่อกลางในการควบคุมนี้ ก็ทำให้เกิดความสะดวกในตรวจสอบการใช้งานของระบบในภายหลังอีกด้วย

ส่วนของ Hard ware

จะทำการสร้าง CARD และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่จำเป็นในการทำงานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมไฟบ้านจากแรงดันตรรก( 5 volt) อุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะของประตู หน้าต่าง

1.ส่วนของ CARD จะทำหน้าที่ในการเก็บค่าที่โปรแกรมส่งมา โดยการเปรียบเทียบค่า Address ส่งออกมาทาง Address Bus กับค่า Address ของ CARD ที่ต้องการ เมื่อค่า Address ถูกต้องจึงส่งค่านั้นไปให้ยังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมการเปิด ปิด ต่อไป

รูปที่ 3 Block Diagram ของ ISA CARD ที่จะสร้างขึ้น

            จากรูปจะเป็น block diagram ส่วนต่าง ๆ ของตัว Card ที่จะสร้างขึ้นซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้คือส่วนของการตรวจสอบค่า Address ที่ต้องการและส่วนของการจัดสรรข้อมูลไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ส่วนของการรับค่าสัญญาณทาง Analog เช่นแรงดันไฟฟ้าจากตัว Sensor ตรวจจับอุณหภูมิ ส่วนของการส่งค่าสัญญาณไฟฟ้าเชิง Analog ออกเช่นการควบคุมการหมุนของ Motor และส่วนของการรับและส่งค่าทาง Digital ในการควบคุมสวิตช์ไฟ ปลั๊ก และอ่านค่าสถานะของประตู หน้าต่าง

2. ส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก ซึ่งได้แก่ส่วนของอุปกรณ์สวิตช์ไฟซึ่งจะใช้ Relay เป็นตัวจัดการการเปิด ปิด สวิตช์แทนสวิตช์ปกติ ,ส่วนของการรับค่าสถานะของประตู หน้าต่าง ซึ่งจะใช้สวิตช์สัมผัสในการตรวจสอบ และส่วนของอุปกรณ์ทาง Analog ต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์แปลงค่าอุณหภูมิเป็นแรงดันทางไฟฟ้า

 

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากโครงงาน

บุคคลโดยทั่วไปที่มีความต้องการควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกล หรือต้องการเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาบางประการแทนเจ้าของบ้านเมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่ได้ เช่น ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน รดน้ำต้นไม้เมื่อดินแห้งเกินไป ส่งสัญญาณบอกเจ้าของบ้านเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือเกิดโจรกรรมขึ้น ฯลฯ

ซึ่งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์นี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ผู้ติดตั้งสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วในบ้านหรือใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ๆ ในการทำงานจึงทำให้โครงงานมีราคาถูก บุคคลโดยทั่วไปสามารถติดตั้งได้ง่าย

วิธีทดสอบโครงงานกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

ทำโดยติดตั้งระบบแล้วทดลองใช้งานตามขอบเขตที่ได้คาดหมายไว้

 

แผนการดำเนินงาน

งาน

ระยะเวลา

1.ออกแบบและสร้างการ์ด

1 เดือน

2.ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก

1 เดือน

3. วางแผนการทำงานของ Software และเขียนโปรแกรมควบคุมการ์ด

1 เดือน

4. ออกแบบและเขียน Web Page

1 เดือน

5.ตรวจสอบและปรับปรุงให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน

1 เดือน

รวมทั้งสิ้น

5 เดือน

 

ตารางที่ 1 แสดงแผนการดำเนินงานและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน

 

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการทำงาน

ออกแบบและทำการสร้างการ์ดที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ กับคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านของการรับและส่งข้อมูล รวมทั้งการแปลงค่าสัญญาณ Analog เป็น Digital และ Digital เป็น Analog ให้เหมาะสมกับการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกแต่ละตัว เพื่อให้สามารถทำงานในขอบเขตที่ต้องการได้
ออกแบบและทำการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์ควบคุมสวิตช์ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะของการเปิด ปิดประตู รวมทั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ในการแปลงค่าอุณหภูมิเป็นแรงดันไฟฟ้า
วางแผนงานในการเขียนโปรแกรมทั้งหมด และเขียนโปรแกรมในการควบคุมการ์ดเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งจะเขียนโปรแกรมบนระบบ Unix และใช้ภาษา C ในการสร้าง
เขียน Homepage เพื่อทำการรับ แสดงค่าติดต่อกับผู้ใช้ซึ่งจะใช้ HTML CGI ในการพัฒนาให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้
ทำการตรวจสอบและติดตั้งระบบเพื่อทดลองใช้งานจริง เพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไข พัฒนาให้มีความง่ายในการติดตั้งและใช้งานมากขึ้น

รวมระยะเวลาในการทำโครงงานทั้งสิ้น 5 เดือน

 

แนวทางการประยุกต์และพัฒนา

สามารถพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบที่ได้นี้ในการควบคุมระบบอื่น ๆ นอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบควบคุมที่มีความอันตรายต่อมนุษย์ ที่จำเป็นจะต้องควบคุมจากระยะไกลได้ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้สูงขึ้นมีความถูกต้อง แน่นอน และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งทำได้โดยการพัฒนา ปรับแต่งอุปกรณ์ที่ใช้และเขียนโปรแกรมสนับสนุนการทำงานในด้านนั้น ๆ เพิ่มขึ้นบ้าง โดยสามารถทำได้ง่ายบนพื้นฐานแนวความคิดของโครงงานเดิม ทำให้สามารถนำโครงงานนี้ไปพัฒนา ประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมได้อย่างกว้างขวาง

 

ประวัติและผลงานวิจัยของผู้พัฒนา

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................