Home|Favorite|Interest|Photo|ChatRm

 

Life Devepment

GuestBook

Boards

EEstud

Regkku

เลขาส่วนตัว

ENkku

แก้ไข(เฉพาะกิจ)

VB&JAVAscript

Wordคุณเก่งแค่ไหน

Word2

ภาษาอังกฤษน่ารู้

Bibliography

 

 

 

มงคลที่ 19 ความงดเว้นจากบาป

มงคลที่ 20 ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา

มงคลที่ 21 ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

 

มงคลที่ 19 ความงดเว้นจากบาป

            ได้แก่ การไม่ประพฤติทุจริต 3 อย่าง คือ

 1. กายทุจริต การประพฤติชั่วทางกาย มี 3 อย่างคือ

·        ฆ่าสัตว์

·        ลักทรัพย์

·        ประพฤติผิดในกาม

 1. วจีทุจริต การประพฤติชั่วทางวาจา มี 4 อย่างคือ

·        พูดโกหก

·        พูดส่อเสียด

·        พูดคำหยาบ

·        พูดเพ้อเจ้อ

 1. มโนทุจริต การประพฤติชั่วทางใจ มี 3 อย่างคือ

·        โลภอยากได้ของของผู้อื่น

·        พยาบาทปองร้ายผู้อื่น

·        เห็นผิดจากหลักธรรม

ทุจริตทั้ง 3 ประการนั้น เป็นกิจที่บุคคลไม่ควรทำโดยแท้เพราะจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและตนเองก็เดือดร้อน

 

มงคลที่ 20 ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา

            โทษของการดื่มน้ำเมามี 6 ประการ

 1. ทำให้เสื่อมทรัพย์
 2. ทำให้เกิดความทะเลาะวิวาท ทุบตี ฆ่าฟันกันตาย
 3. กินสุราทำให้เกิดโรคต่างๆ ตับแข็ง เป็นต้น
 4. ไม่รู้จักอาย นอนไหนก็นอนได้ดังเดรัจฉาน
 5. มีผู้ติเตียนนินทาด้วยกิริยาอันหยาบ
 6. เป็นคนโง่เขลาไม่มีปัญญา ขาดสติ

เมื่อบุคคลผู้หวังความเจริญแก่ตนเองพิจารณาเห็นโทษภัยของน้ำเมาดังกล่าวแล้ว ควรจักสำรวมระวัง อย่าปล่อยให้น้ำเมาและสิ่งเสพย์ติดทั้งปวง เข้ามาบั่นทอนชีวิตจิตวิญญาณและความเจริญในตน

 

มงคลที่ 21 ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

            วัตถุเครื่องยังไม่ให้ไม่ประมาท ได้แก่

 1. สติ ความระลึกได้ มีสติควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ได้เสมอ ไม่ประมาท ไม่พลั้งเผลอในทุกขณะ ไม่ลืมเรื่องที่ทำ คำที่พูดและสูตรที่คิด
 2. สัมปชัญญะ ความรู้ตัวที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า รู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ สติกับสัมปชัญญะเป็นของคู่กัน คือเมื่อระลึกได้(มีสติ) ในสิ่งที่ทำย่อมมีความรู้ตัว(สัมปชัญญะ) ในสิ่งที่กำลังทำอยุ่จึงเป็นของคู่กันอย่างนี้
บุคคลเมื่อใฝ่ใจ่อการศึกษา สดับตรับฟัง และเพียรพยายามภาวนาทำให้มั่นในธรรมนั้นๆ จนเกิดความชำนาญ เชี่ยวชาญ ช่ำชอง แจ้งชัดต่อธรรมนั้นๆ เช่นนี้จึงเชื่อว่า ไม่ประมาทในธรรมทั้งปวง มงคลชีวิต