Home|Favorite|Interest|Photo|ChatRm

 

Life Devepment

GuestBook

Boards

EEstud

Regkku

เลขาส่วนตัว

ENkku

แก้ไข(เฉพาะกิจ)

VB&JAVAscript

Wordคุณเก่งแค่ไหน

Word2

ภาษาอังกฤษน่ารู้

Bibliography

 

 

 

มงคลที่ 15 ความให้ทาน

มงคลที่ 16 ความประพฤติธรรม

มงคลที่ 17 ความสงเคราะห์ญาติ

มงคลที่ 18 การทำงานไม่มีโทษ

มงคลที่ 15 ความให้ทาน

            การให้ทานมีลักษณะ 3 อย่างคือ

1.      บุคคลที่มีศรัทธาเลื่อมใส คิดจะให้ซึ่งทาน

2.      บุคคลที่มีหิริโอตตัปปะ ละเว้นในปัญจขันธ์ทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แล้วไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์เป็นต้น

3.      บุคคลมีปัญญารู้พิจารณาในการ ให้ข้าวน้ำผ้านุ่ง ผ้าห่มเป็นต้นทานทั้ง 3 ประการที่บังเกิดขึ้นในสันดานมนุษย์ทั้งปวงนั้น

บุคคลเห็นว่าให้ทานและรักษาศีล ได้บุญได้กุศลย่อมนำมาซึ่งความสุขแต่การให้ทานก็อาศัยเจตนาในการให้การให้ทานนั้นสำฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น มี 3 คือ

 1. ปุพพเจตนา มีจิตเลื่อมใสคิดจะให้ซึ่งทาน (ก่อนทำเต็มใจ)
 2. มุญจนเจตนา มีความเลื่อมใสเมื่อขณะให้ทาน(ขณะทำตั้งใจ)
 3. อปราปรเจตนา มีความเลื่อมใสเมื่อให้ทานแล้ว (ทำแล้วสบายใจ)

 

 

มงคลที่ 16 ความประพฤติธรรม

            ธรรมที่ชนทั้งหลายควรประพฤติคือ ธรรมสุจริต 3 อย่าง

 1. กายสุจริต 3
 2. ปาณาติปาตา เวรมณี ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิต ให้ตายด้วยกายและวาจา
  อทินนาทานา เวรมณี ไม่ลักฉ้อข้าวของที่เจ้าของเขาไม่ให้ด้วยกายและวาจา
  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เป็นบุรุษไม่ร่วมประเวณีในสตรีที่มีคนหวงแหนรักษาสตรีไม่นอกใจสามีไปคบบุรุษอื่น
 3. วจีสุจริต 4

·        มุสาวาทา เวรมณี คือไม่พูดปดล่อลวงอำพรางท่านผู้อื่น

·        ปิสุณาย วาจาย เวรมณี ไม่พูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกร้าวจากกันด้วยความอิจฉา

·        ผรุสาย วาจาย เวรมณี ไม่กล่าวคำหยาบ ด่าชาติตระกูลผู้อื่น

·        สัมผัปปลาปา เวรมณี ไม่กล่าวคำที่หาประโยชน์มิได้ในชาติหน้าชาติหน้า

 1. มโนสุจริต 3

·        อนภิชฌา ไม่มีจิตโลภเจตนาคิดจะลักข้าวของ ๆผู้อื่นมาเป็นของตน

·        อัพยาปาโท ไม่มีจิตโกรธพยาบาทอาฆาต ผูกเวรแก่สัตว์ทั้งหลาย

·        สัมมาทิฏฐิโก มีจิตคิดเห็นชอบประกอบในทางธรรม ตามกฏไตรลักษณ์ คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไป หรือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

 

มงคลที่ 17 ความสงเคราะห์ญาติ

            วัตถุที่เป็นเครื่องสงเคราะห์มีอยู่ 2 อย่างคือ

1.      อามิสสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยสิ่งของ

2.      ธรรมสังคหะ การสงเคราะห์โดยธรรม

การสงเคราะห์ด้วยสิ่งของคืออามิส ได้แก่การแบ่งปันให้ทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งการแบ่งทรัพย์มรดก เรือกสวนไร่นา ที่ดินว่างเปล่า หรือบ้านที่อยุ่อาศัย แม้กระทั่งแบ่งปันอาชีพ ที่สามารถทำมาหาเลี้ยงตนและครอบครัวโดยสุจริต เหล่านี้ชื่อว่า อามิสสังคหะ

การสงเคราะห์โดยธรรม ได้แก่การกล่าววาจา อบรมสั่งสอนตักเตือนชี้บอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ ห้ามปราบสิ่งที่เป็นโทษ บอกกล่าวชักชวนหนทางสว่างให้ดำเนิน เช่น บอกให้รักษาศีล ฟังธรรม เจริญสติภาวนาชวนให้มีเมตตาเพื่อนสัตว์ที่เป็นผู้ร่วมเกิดแก่ เจ็บ ตาย แล้วบริจาค แบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สัตว์อื่น เช่นนี้ชื่อว่าธรรมสังคะ

 

มงคลที่ 18 การทำการงานไม่มีโทษ

            ได้แก่ การงานที่ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นให้เดือดร้อนเสียหาย มงคลชีวิต