สายป้อนวงจรมอเตอร์

การกำหนดขนาดสายไฟฟ้าในวงจรสายป้อนของมอเตอร์

จะเผื่อขนาดไว้สำหรับมอเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดเพียงตัวเดียวคือ

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่าของกระแส

โหลดเต็มที่ของมอเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดในวงจรบวกด้วยกระแส

โหลดเต็มที่ของมอเตอร์ที่เหลือในวงจร ถ้ามีมอเตอร์ตัวใหญ่ที่

ุสุดเท่ากันอยู่หลายตัวให้คิดเพียงตัวเดียว การพิจารณาว่ามอเตอร์

ตัวใดเป็นตัวใหญ่ที่สุด จะดูจากค่ากระแสโหลดเต็มที่ที่มีค่ามาก

ที่สุด

ดีมานด์แฟกเตอร์ของสายป้อนวงจรมอเตอร์

สายป้อนสำหรับวงจรมอเตอร์และวงจรมอเตอร์ที่มีโหลด

อื่นรวมอยู่ด้วย การกำหนดขนาดกระแสของสายไฟฟ้าและขนาด

ปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินอาจเล็กลงได้โดยการใช้ค่า

ดีมานด์แฟกเตอร์ที่เหมาะสม

การกำหนดค่าดีมานด์แฟกเตอร์ของโหลดแสงสว่างและ

เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดำเนินการตามเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า

แสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่สำหรับการกำหนดดีมานด์

แฟกเตอร์ของมอเตอร์เนื่องจากการใช้โหลดไม่พร้อมกันนั้น

จำเป็นต้องทราบลักษณะการทำงานของโหลดโดยละเอียดว่ามี

โอกาสใช้งานพร้อมกันหรือไม่ บางครั้งในกรรมวิธีการผลิต

บังคับให้โหลดใช้งานพร้อมดัน กรณีนี้ก็ไม่สามารถใช้ดีมานด์

แฟกเตอร์ได้( เรียกว่าดีมานด์แฟกเตอร์ 100 % ) การกำหนด

ดีมานด์แฟกเตอร์ของโหลดนี้จึงต้องอาศัยการศึกษาลักษณะ

การทำงานของโหลดดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้ค่า

ดีมานด์แฟกเตอร์ทำให้การออกแบบเป็นการออกแบบที่ประหยัด

จึงไม่ควรละเลยที่จะศึกษาและใช้ให้ถูกต้อง

back