รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ข้าร่วมกิจกรรม

 

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าค่าย ROBOT CAMP

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางสาวพริรา สงวนตระกูล ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
2 นางสาวสุพัตรา สีเสมอ ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
3 นายดำรงศักดิ์ บรรจมาตย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์
4 นางสาววลีพร สามหาดไทย ขามแก่นนคร ขอนแก่น
5 นางสาวพิศตะวัน มาตสีดา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
6 นายวันเฉลิม ศรีบุญวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
7 นายธนพัฒน์ โสเจยยะ บ้านไผ่ ขอนแก่น
8 นางสาวปาจวีวรรณ โพธิยา บ้านไผ่ ขอนแก่น
9 นายจิระพงษ์ แสงประสิทธิ์ เนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ
10 นายเฉลิม ม่วงเพ็ชร ห้วยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ
11 นายทัด วงลาพรม ปลาปากวิทยา นครพนม
12 นางสาวหิรัญญา คะตา นครพนมวิทยาคม นครพนม
13 นายสรวิทย์ จงกล นครพนมวิทยาคม นครพนม
14 นางสาวพัชรีภรณ์ แยบสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
15 นายปัญชา บัวหอม ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
16 นายวันชัย แก้วฉลาด บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
17 นายณัฐพล ศรีจิตรา บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
18 นายกมลาส วิทยาวราพงศ์ จุฬาภรณ์วิทยาลัย บุรีรัมย์
19 นายพลเชษฐื วาปีนัง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
20 นางสาวศศิธร วงค์อินตา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
21 นายวสพงศ์ มะกา วาปีปทุม มหาสารคาม
22 นางสาวพิริดา มัฐผา จุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร มุกดาหาร
23 นายสายนที บุญกว้าง มุกดาหาร มุกดาหาร
24 นางสาวพนิตสุภา พรมบุตร สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
25 นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
26 นายลำพูล พุทธาสมศรี ทรายมูลวิทยา ยโสธร
27 นางสาวจิราพร กาญจนสาธิต ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
28 นางสาวสุนิสา ทิวาพัฒน์ เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 นายเสกสรร ไสสนิท ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
30 นายกตัญญู ประทุมษา ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
31 นางสาวขนิษฐา คุระนันท์ หนองหินวิทยาคม เลย
32 นายนัฐพล แสนพรมมา เลยพิทยาคม เลย
33 นายธรรมทัศน์ พรมอุบล เชียงคาน เลย
34 นางสาวพรพรรณ ปิงตา คำแสนวิทยาสรค์ เลย
35 นางสาวศุภนุช สันทวุฒิ คำแสนวิทยาสรค์ เลย
36 นายอภิวัฒน์ นามบรรเทิง ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
37 นายพิสิฐ จอมสว่าง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
38 นายบัญชัย นางแพง ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
39 นางสาวพรพิรุณ แสนสุโพธิ์ เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร
40 นายธนาวัชร อาจหาญ เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร
41 นายนครินทร์ นิ่มมา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
42 นายทวีชัย ไกรดวง สว่างแดนดิน สกลนคร
43 นายรัฐศักดิ์ รัตนพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
44 นางสาววัชรียา ทิศกลาง สังขะ สุรินทร์
45 นายเจษฎา บุญมี สนมวิทยาคาร สุรินทร์
46 นางสาววิภาดา พรหมวงศา ปรุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
47 นายวิชิตพงษ์ ชัยวรรณ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
48 นายเชาวลิต เครือประเสริฐ เวียงคำวิทยาคาร หนองคาย
49 นายธนบัตร กองแก้ว ท่าบ่อ หนองคาย
50 นางสาวกนกกาญจน์ ศรีธรรมบุตร ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
51 นางสาวธนวรรณ ธิสามี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
52 นายปรัชวุฒิ โสภะสุนทร หนองหานวิทยา อุดรธานี
53 นายวรวุฒิ พรหมจักร์ น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
54 นายฐากูร บุญสาร วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
55 นางสาวพรพิมล ลาสงยาง สตรีราชนูทิศ อุดรธานี
56 นางสาวพิชญา วิรัชโชติเสถียร สตรีราชนูทิศ อุดรธานี
57 นางสาวอาภาภรณ์ แก่นคำ เดชอุดม อุบลราชธานี
58 นางสาวสกลวรรณ เชื้อภักดี เดชอุดม อุบลราชธานี
59 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ธรรมสาร หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
60 นางสาวศิริกานดา ศรีไชยา หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ

***ทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการมาเข้าค่าย ROBOT CAMP

 

 

 

Copyright 2008 - Electrical Engineering Khon Kaen University