หน้าแรก

เกี่ยวกับ e-Camp

รายชื่อผู้เข้าอบรม รายชื่อพี่เลี้ยงฝ่ายต่างๆ รูปกิจกรรม กระดานข่าว
   
       
 

 

  มุมความรู้

  ไฟฟ้า

 

   
  กฎและทฤษฎี
  การวัด  
  อุปกรณ์
    กำหนดการ
  สมุดเยี่ยม
  LINK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

จังหวัด

ชั้น

1

นาย

ธวัชชัย

วันครรชิต

อาเล็ก

เตรียมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร

ม. 5

2

ด.ช.

พศวัต

แซไวย

เฌอ

เลยพิทยาคม

เลย

ม. 3

3

ด.ญ.

อัจฉรา

จันทกุล

ปอย

เลยพิทยาคม

เลย

ม. 3

4

นาย

วัชรพงษ์

สีหะ

อาร์ต

เลยพิทยาคม

เลย

ม. 5

5

นาย

ชิวพล

ไพศูนย์

ดี

เลยพิทยาคม

เลย

ม. 5

6

นาย

กฤษณรงณ์

จันลาเศษ

ด๊อดดี้

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

ม. 4

7

น.ส.

กอบพร

จันทร์ศิลา

แอน

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

ม. 4

8

น.ส.

กันยารัตน์

วนาเฉลิม

ตัวแตน

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

ม. 4

9

น.ส.

นันทิยา

อุปนาศักดิ์

โอ๋

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

ม. 4

10

น.ส.

สุนันท์ชนก

น้ำใจดี

ฝน

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

ม. 4

11

น.ส.

อาภากร

ชินบุตร

อ้อม

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

ม. 4

12

นาย

ปริญญา

แสนจันแดง

อุ้ย

กัลยณวัตร

ขอนแก่น

ม. 4

13

น.ส.

นิศานาถ

สายแก้ว

แอน

กัลยณวัตร

ขอนแก่น

ม. 5

14

นาย

อติชาต

เรียวเรืองแสงกุล

บีม

กัลยณวัตร

ขอนแก่น

ม. 4

15

ด.ช.

กฤษฎา

วิพฒวิบูญกิจ

ท๊อป

ขอนแก่นวิทยายน

ขอนแก่น

ม. 2

16

ด.ช.

อิสระ

สารธิมา

อาร์ม

ขอนแก่นวิทยายน

ขอนแก่น

ม. 2

17

น.ส.

ชไมพร

อินทะวงศ์

ปู

ปทุมเทพวิทยาคาร

หนองคาย

ม. 5

18

น.ส.

มนัญญา

จัทรสา

อ้อย

ปทุมเทพวิทยาคาร

หนองคาย

ม. 5

19

น.ส.

พิมพร

คุ้มถิ่นแก้ว

พลอย

ปทุมเทพวิทยาคาร

หนองคาย

ม. 5

20

นาย

นรากร

คนใจบุญ

ดรีม

ผดุงนารี

มหาสารคาม

ม. 4

21

น.ส.

ปวันรัตน์

วิหงส์

ปอย

ผดุงนารี

มหาสารคาม

ม. 4

22

นาย

คมกฤษ

ทวีชาติ

ต้น

ผักกไหมวิทยานุกูล

ศรีสะเกษ

ม. 4

23

ด.ช.

ณัฐฤกษ์

ผุยคำสิงห์

อาร์ตี้

มุกดาหาร

มุกดาหาร

ม. 2

24

ด.ช.

อภิวัฒฌ์

จัทรสาขา

ตอง

มุกดาหาร

มุกดาหาร

ม. 2

25

นาย

ณัฐพล

ศรีอุบล

ลีโอ

ยโสธรพิทยาคม

ยโสธร

ม. 5

26

นาย

ธีรศักดิ์

จันทระศิลป์

เอ

วาปีปทุม

มหาสารคาม

ม. 3

27

นาย

ยุทธพงษ์

ช่างยา

ตั๊ก

วาปีปทุม

มหาสารคาม

ม. 3

28

ด.ญ.

ทิยาดา

ฉลาดแย้ม

ปลา

สตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

ม. 2

29

นาย

ธีระพงษ์

ศรีอุดร

ตุ้ม

สว่างแดนดิน

สกลนคร

ม. 5

30

นาย

ศรายุทธ

บละสูญ

ตั้ม

สว่างแดนดิน

สกลนคร

ม. 3

31

นาย

กฤษฎา

มัจฉาธิคุณ

ต้น

สาธิต ม.ข. (ศึกษาศาสตร์)

ขอนแก่น

ม. 3

32

นาย

พงษ์นรินทร์

ใหม่คามิ

แม็ก

สารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

ม. 3

33

น.ส.

วิลาสินี

ยืนชีวี

ซี

สารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

ม. 3

34

น.ส.

อธิจิต

ทัพสุวรรณ

เนตร

สุรนารีวิทยา

นครราชสีมา

ม. 5

35

น.ส.

ยูถิกา

อยู่พงษ์ทอง

หนูนา

สุรนารีวิทยา

นครราชสีมา

ม. 4

36

น.ส.

สุภาวดี

วันณี

จอย

หนองหมื่นถ่านวิทยา

ร้อยเอ็ด

ม. 5

37

น.ส.

ภัทรญาดา

คำน้อย

จอย

หนองหมื่นถ่านวิทยา

ร้อยเอ็ด

ม.5

 
 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

Copyright © by Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University.

Design by VDO and Camera Section.