วัตถุประสงค์ ในการจัดทำค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

          เพื่อให้ความรู้ในด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจโดยเปิดโอกาสให้ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้ารับการอบรมและฝึกฝนทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประดิษฐ์คิดค้นและนำไปพัฒนา อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และ เพื่อกระจายโอกาสในการได้รับความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ออกสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไม่จำกัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น

          ซึ่งจะให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นพี่เลี้ยงค่าย เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ